k

  Obchodní podmínky

  1. ÚVOD

  Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách www.lepefoods.cz, který provozuje ing. Matyáš Orbán.

  Dodavatel:

  Ing. Matyáš Orbán
  Dolákova 554
  Praha 8
  18100

  IČO:             05414628
  DIČ:             CZ8502080400
  Telefon:      +420 730 548 941
  e-mail:        info@lepefoods.cz

  Odběratel:

  Fyzická nebo právnická osoba, nakupující výrobky nebo zboží z internetového obchodu LEPEFOODS.CZ.

  Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

  2. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

  Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů uvedených na e-shopu LEPEFOODS.CZ. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany odběratele. Závazný je vždy obsah nákupního košíku a potvrzená objednávka. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  Odesláním objednávky akceptuje odběratel výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
  Dodavatel si vyhrazuje právo požádat odběratele o případnou písemnou autorizaci objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo zažádat o zaplacení zálohy.
  Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

  Předmět objednávky a závazky dodavatele

  Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Dodavatel se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Dodavatel je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy odběratele.
  Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud odběratel opakovaně neplní svůj závazek odebrání zboží a zaplacení kupní ceny.

  Závazky odběratele

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

  Cena

  Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce jsou uvedeny ceny zboží s DPH). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

  3. DODACÍ PODMÍNKY

  Objednávky z internetového obchodu LEPEFOODS.CZ jsou realizovány v České republice.

  Termín dodání zboží

  Zboží bude expedováno objednavateli do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky (a přijetí platby v případě platby bankovním převodem), je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

  Dopravce

  Dodavatel si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

  Cena za dopravu:

  Dopravce PPL
  Cena dopravy 89 Kč s DPH
  Hmotnost balíku do 30 kg

  4. Způsob úhrady

  Převzetí dodávky objednaného zboží
  Odběratel je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána dodavateli, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme odběrateli zásilku ve vlastním zájmu odmítnout!
  Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

  Úhrada probíhá:

  Na dobírku

  Při dodání dopravce od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka) 30,00 Kč včetně DPH. Zboží Vám bude odesláno co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dní od přijetí objednávky, platbu provedete prostřednictvím dopravce při převzetí zboží.

  Bankovním převodem

  Po odeslání objednávky převedete celkovou částku na náš účet, po přijetí převodu Vám bude zboží zasláno poštou.

  číslo účtu: 2601130571/2010
  Fio banka, a.s.
  Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
  variabilní symbol: číslo Vaší objednávky (zobrazí se po odeslání objednávky)

  5. Odstoupení od kupní smlouvy

  Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na info@lepefoods.cz nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu. Po obdržení vráceného zboží dodavatel obratem odběrateli vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí odběratel.

  6. Další ustanovení

  V případech, kdy:
  – se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  – se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

  bude odběratel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

  Ceny zboží

  Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny odběrateli v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, dodavatel neprodleně o této skutečnosti informuje odběratele, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

  Nepřevzaté zboží

  V případě, že odběratel odmítne zboží převzít, hradí odběratel náklady na dopravu, expedici a ostatní náklady spjaté s navrácením zboží dodavateli.

  Úrok z prodlení platby

  V případě nedodržení termínu splatnosti je odběratel povinnen zaplatit dodavateli úrok ve výši 0,1 % z celkové dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  Řešení sporů

  Realizované obchody jsou obchody uzavírané v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
  Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

  Užívání registrovaných údajů

  Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů dodavatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

  7. Reklamace

  Odběratel

  Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Odběratel je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat dodavatele o případných zjištěných závadách. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat dodavatele.
  Reklamaci doručuje odběratel na vlastní náklady dodavateli. Odběratel přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.

  Dodavatel

  O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího odběratele sjednaným způsobem.
  Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
  V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi dodavatel.

  8. Ochrana osobních údajů

  Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace odběratelem jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o odběratelích nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
  Odběratel souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
  Dodavatel má povinnost vymazat registrovaného odběratele z databáze v případě, že o to písemně požádá.
  Provozovatelé internetového obchodu LEPEFOODS.CZ. si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si odběratel nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu LEPEFOODS.CZ.

  9. Závěrečná ustanovení

  Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu LEPEFOODS.CZ. Provozovatelé si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

   

  M